Termálfürdő FC Tiszaújváros

Az FC Tiszaújváros a Debreceni Labdarúgó Akadémia partnere (2011-2016)

Adatkezelési nyilatkozat

Football Club Tiszaújváros

www.fctiszaujvaros.hu

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK és

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

/bejelentési kötelezettség és nyilvántartásba vétel nélkül/

 

 

I. Felhasználási feltételek

1. Szolgáltató

Football Club Tiszaújváros (székhely: H-3580 Tiszaújváros, Teleki B. u. 6. sz..; E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.)

2.. Szerzői jogokkal kapcsolatos információk

A weboldal felhasználóira (továbbiakban „Felhasználók”) az alábbi weboldal-felhasználási feltételek, valamint a weboldalra, az internetre és a világhálóra vonatkozó egyéb törvények és szabályozások vonatkoznak. A weboldalt a Felhasználók saját belátásuk szerint használhatják. A weboldalon található anyagok személyes és nem kereskedelmi céllal tölthetők le, az anyagokra vonatkozó szerzői jogok és egyéb védelmi előírások figyelembe vételével. A weboldalon szereplő tartalmak – beleértve a szövegeket, képeket, hang- és videó-fájlokat – a Football Club Tiszaújváros írásos engedélye nélkül nyilvános vagy kereskedelmi céllal nem értékesíthetők, módosíthatók, átruházhatók, újrafelhasználhatók, újraszerkeszthetők vagy felhasználhatók. A Felhasználók hozzáférését a weboldalhoz szintén az alábbi weboldal-használati feltételek és vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A Felhasználók a weboldalhoz való hozzáféréssel és annak megtekintésével korlátozások és fenntartások nélkül elfogadják a weboldal-használati feltételeket és tudomásul veszik, hogy azok a Felhasználók és a Football Club Tiszaújváros között az adott tárgyban létrejött bármely egyéb megállapodás helyébe lépnek.

3. A weboldal használatának feltételei

A weboldalon található minden képet, szöveget és/vagy grafikus elemet eltérő rendelkezés hiányában szerzői jogok védenek és kizárólag a weboldal-használati feltételekben vagy a weboldalon található szövegben megjelölt célokra használhatóak fel a Football Club Tiszaújváros írásos beleegyezése nélkül. A weboldalon harmadik fél által a Football Club Tiszaújváros rendelkezésére bocsátott információk pontosságára, illetve harmadik személyek azok kapcsán fennálló jogaira vonatkozóan semmilyen biztosíték, garancia vagy felelősség a Football Club Tiszaújváros felé nem áll fenn. A Football Club Tiszaújváros nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget a weboldal tartalmában előforduló tévedések vagy kihagyások tekintetében. A weboldal látogatása és használata a Felhasználók személyes felelősségére történik. A weboldal használata során a Felhasználók személyes adatokat adnak meg a Football Club Tiszaújváros részére. A személyes adatok védelmét asz Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. A Football Club Tiszaújváros időbeli korlátozás nélkül fenntartja jogát a jelen weboldal feltételeinek a lap frissítésével történő megváltoztatására. E változtatások a Felhasználókra nézve kötelezőek, ezért javasolt a lapra rendszeres időközönként visszatérni.

 

II. Adatkezelési Szabályzat

A Football Club Tiszaújváros a www.fctiszaujvaros.hu website-on futó szurkolói hűségprogramja működtetése céljából a résztvevők adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel. A programban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Football Club Tiszaújváros adatkezelőként, a jelen Adatkezelési szabályzat 4. pontjában megjelölt célból kezelje. A Football Club Tiszaújváros a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az adatkezelésben érintett adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai

Football Club Tiszaújváros (székhely: H-3580 Tiszaújváros, Teleki B. u. 6. sz..; E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.)

Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: “Adatkezelési szabályzat”) a Felhasználási feltételek elválaszthatatlan része, a Felhasználási feltételekben már definiált fogalmak a jelen Adatkezelési szabályzat értelmezése során is megfelelően irányadóak.

1. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető az Ajánlatkéréssel egyidejűleg. A http://fctiszaujvaros.hu/regisztracio -ot követően a http://fctiszaujvaros.hu/hirlevel oldalon történő felíratkozás a Személyes Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak minősül.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre

A Felhasználó a weboldalon megadhatja nevét, felhasználó névét (becenév), e-mail címét, nemét, címét, telefonszámát, születési dátum, (a továbbiakban: “Személyes Adatok”). Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Személyes Adatokat nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja a www.fctiszaujvaros.hu weboldalon meghirdetett szurkolói programban való részvétel alapján az Egyesület működéséről szóló tájékoztató hírleveleknek a Felhasználók részére történő kiküldése, valamint a Felhasználók részére nyújtandó ajándékok postázása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig.

6. Egyéb információk

a.) Az Adatkezelő az Személyes Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt Személyes Adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói közül is csak a kezelt Személyes Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá. A Személyes Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Személyes Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

b.) A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Személyes Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Személyes Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett ajánlott és tértivevényes úton küldött levelében vagy elektronikus úton az adatkezelő alábbi elérhetőségein:

Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

c.) A Felhasználónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

http://fctiszaujvaros.hu/hirlevel

A program ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek az adatkezelőnél, így a továbbiakban hírlevél illetve ajándék nem kerül a részére küldésre.

d.) Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, ha

- kezelése jogellenes;

- a Felhasználó kéri;

- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

- az adatkezelés célja megszűnt;

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul értesíti.

e.) Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), valamint a bírósághoz fordulhat.

 

Tiszaújváros, 2015. július 20.